ImageForge - Kernel

Image Forge Kernel je základný modul systému obsahujúci nasledovné sady funkcií:

Funkcie na zobrazovanie - obrazový navigátor, lupa.

Podpora načítavania a ukladania obrazových súborov vo formátoch:
BMP, PNG, JPG, TIF a IFD (Image Forge Document)
Podpora načítavania obrázkov pomocou rozhrania TWAIN - skenery, digitálne fotoaparáty.

Podpora viacerých obrazových vrstiev - kreslenie na fóliu, spájanie fólií, kľúčovanie podľa farby, nastavenie priehľadnosti, zapnutie/vypnutie fólií pri zobrazení obrazového okna.

Popisné funkcie - na popis obrázku sa používajú geometrické útvary - úsečka, elipsa, obdĺžnik, úsečky rovnobežné so súradnicovými osami, šípka, kresba rukou (tzv. freehand), Beziérove krivky, polygon, text. Stručné obrazové info. Vymazanie nakreslených objektov.

Podpora makrofunkcií - vytváranie skupín za sebou volaných funkcií a ich nasledovné použitie. Pre vytvorenie makra sú sprístupnené aj niektoré funkcie z rozširujúcich modulov.

Správa modulov - nastavenia, ktoré z nainštalovaných modulov majú byť pri štarte načítané, sieťová registrácia nových modulov.

Obrázky z programu:

Základné okno Tvorba vrstvy Obrazové popisy Selekcia + farebné kanály
Shot1 Shot1 Shot1 Shot1