IF Plugin - Measurings

Modul je určený pre meranie geometrických aspektov objektov: dĺžok, uhlov, plôch, kružníc atď. Hlavná časť okna pluginu je určená pre výber a nastavovanie parametrov merania, druhá časť je určená pre výber a nastavenie kalibrácie. Okrem hlavného okna je súčasťou modulu aj okno pre zobrazovanie a uloženie nameraných údajov. Modul poskytuje širokú škálu rôznych nastavení (nastavenia pre pero, font, umiestnenie textu v obraze a iné), ktoré je možné uložiť do samostatných súborov. Obraz je možné nakalibrovať zadaním konkrétnych rozmerov reálneho a nasnímaného obrazu alebo interaktívnym zadaním priamo v obraze.

Measurings
Measurings
Meranie káblov
Measurings
Meranie zloženia betónu
Measurings
Meranie tvrdosti
Measurings
Kontrola plošného spoja
Obrázok: Hlavné okno pluginu Measurings, vpravo sú ukážky rôznych druhov meraní.